Pravidla a podmínky pro přijetí díla do soutěže Auto pro Zdravotního klauna 2024

1. Pořadatel soutěže

Škoda Auto a.s. se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332. (dále také jako „pořadatel“)

2. Název soutěže

Auto pro Zdravotního klauna 2024

3. Téma soutěže

Prostřednictvím dětské kreativity při vybarvování omalovánek (dílo) nápaditě a atraktivně navrhnout vzhled vozů, které Škoda Auto a.s. zapůjčí dobročinné organizaci Zdravotní klaun, o. p. s. Soutěžící vybarví omalovánku vozu Škoda Superb Combi iV na tištěné kartě (bude distribuována ve zdravotnických zařízeních v rámci působností organizace Zdravotní klaun, o. p. s.) či elektronicky on-line. Vítězný návrh bude profesionálně zpracován a aplikován pomocí samolepící fólie na vůz Škoda Superb Combi iV.

4. Účastníci soutěže

Soutěž je určena pro všechny děti a mladistvé na území ČR ve věku 0 – 15 let („soutěžící“). Podmínkou účasti v soutěži je souhlas zákonného zástupce soutěžícího.

5. Podávání přihlášek

Přihlášky je možné podávat v období: pondělí 18. 3. 2024 – pátek 19. 4. 2024

UPOZORNĚNÍ: přihlášky doručené pořadateli po 19. 4. 2024 nebudou přijaty do soutěže. Za doručení přihlášky pořadateli se rozumí:

• Doručení fyzické varianty prostřednictvím řádně vyplněné tištěné soutěžní karty (omalovánek) na adresu CCL, Na Zástřelu 11/108, Praha 6, 169 00 (předtištěna na obálce) distribuované pro potřeby soutěže vč. souhlasu se zpracováním osobních údajů a souhlasu s užitím díla.
• Nahrání elektronické varianty omalovánek prostřednictvím webových stránek https://autoproklauna.skoda-auto.cz vč. souhlasu se zpracováním osobních údajů a souhlasu s užitím díla.

6. Podmínky účasti pro fyzickou verzi omalovánek

Dílo, v tomto případě originál soutěžní karty, musí být vybarveno v místech vyznačených k omalování.
Soutěžící mohou libovolně použit jakékoliv výtvarné prostředky – pastelky, fixy, vodové barvy atd. (výtvarné práce s použitím počítačové grafiky, koláže či jiných digitálních prvků budou ze soutěže vyloučeny).
Řádně vyplněná soutěžní karta potvrzená zákonným zástupcem dítěte včetně souhlasu s užitím díla vytvořeného za účelem účasti v soutěži (dále jen „souhlas s užitím díla“), pořádané pořadatelem.
Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) pro potřeby soutěže Auto pro Zdravotního klauna 2024.
Nesplnění jedné z výše uvedených podmínek povede ke skartaci doručených materiálů a dotčený tak nebude do soutěže zařazen.

7. Podmínky účasti pro on-line elektronickou verzi omalovánek

Zaslání elektronické verze díla prostřednictvím portálu: https://autoproklauna.skoda-auto.cz
Použity mohou být pouze nástroje v rozhraní aplikace webu na portálu: https://autoproklauna.skoda-auto.cz (Další užití jiné počítačové grafiky, či jiných digitálních prvků není dovoleno)
Řádně elektronicky odeslaná registrace díla potvrzená zákonným zástupcem dítěte, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů a souhlasu s užitím díla vytvořeného za účelem účasti v soutěži (dále jen „souhlas s užitím díla“), pořádané pořadatelem.
Nesplnění jedné z výše uvedených podmínek povede k nenávratnému odstranění doručených materiálů a dotčený tak nebude do soutěže zařazen.

8. Fáze soutěže

FÁZE 1 (Podávání přihlášek a registrace do soutěže)

V první fázi budou soutěžící tvořit díla a přihlašovat je. Na výběr mají 2 rovnocenné možnosti – fyzickou „a)“ nebo elektronickou „b)“ verzi díla dle pravidel soutěže.
Tato fáze bude uzavřena dle pravidel 19. 4. 2024 ve 23:59.

FÁZE 2 (Výběr 20 nejlepších děl)

V této fázi vybere pořadatelem vybraná porota 20 soutěžních návrhů, tedy finalistů soutěže Auto pro Zdravotního klauna 2024.
Tato fáze bude ukončena nejpozději 26. dubna 2024 zveřejněním vybraných děl na portále https://autoproklauna.skoda-auto.cz.

FÁZE 3 (Výběr absolutních vítězů)

Od 26. dubna 2024 bude na portále https://autoproklauna.skoda-auto.cz zveřejněno 20 vybraných soutěžních děl z předcházející fáze a z těchto 20 děl budou vybráni 2 absolutní vítězové celé soutěže. Výběr vítězů provede veřejnost hlasováním: Pro platné započtení hlasu je nutné ověření hlasujícího skrze potvrzení přes e-mailovou adresu. Při výběru způsobu ověření hlasu bude hlasující vyzván k zaškrtnutí souhlasu k nakládání s osobními údaji hlasujícího. Soutěžní díla budou primárně zveřejněna v náhodném uspořádání. Nedojde tedy k upřednostňování omalovánek, které již nasbíraly nejvíce hlasů. Tato fáze bude ukončena 12. 5. 2024 23:59. Díla absolutních vítězů budou po uzavření této soutěže vystavena na portálu https://autoproklauna.skoda-auto.cz a soutěžící budou kontaktováni pořadatelem v souvislosti s převzetím cen (stejně tak i ostatní finalisté).

FÁZE 4

Dne 1. června 2024 dojde ke slavnostnímu předání dvou zapůjčených automobilů Škoda Superb Combi iV dobročinné organizaci Zdravotní klaun. Předání se uskuteční ve Zlíně, v rámci akce Den se Škoda Auto na Zlín Film festivalu.

9. Hodnocení

Díla ve fyzické i elektronické verzi budou posuzována pořadateli soutěže a vybraných 20 děl veřejností formou online hlasování na portále https://autoproklauna.skoda-auto.cz. Absolutními vítězi se stanou díla, která získají největší a druhý největší počet hlasů od veřejnosti prostřednictvím hlasování na portále https://autoproklauna.skoda-auto.cz.

10. Ceny pro vítěze

Cenou pro vítěze jsou hodnotné dary. Hodnotné ceny budou rozděleny do dvou kategorií:
• Dárkové balíčky reklamních předmětů Škoda Auto pro všech 20 vybraných finalistů – pro všech 20 finalistů stejné.
• Individuální cena pro 2 absolutní vítěze – Apple iPad včetně Apple Pencil

11. Oznámení o výsledcích soutěže

Výsledky soutěže budou zveřejněny na portále https://autoproklauna.skoda-auto.cz, po ukončení hlasování veřejnosti 12. 5. 2024. Všichni účastníci soutěže budou informováni pořadatelem soutěže o výsledcích prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného v přihlášce.

12. Další podmínky

Účastník soutěže neplatí žádné registrační poplatky.
Zasláním přihlášky vyjadřuje účastník soutěže souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plnit.
Každý účastník soutěže si hradí veškeré náklady vzniklé v souvislosti s účastí v soutěži sám. Nebezpečí škody na Výhře přechází na Výherce okamžikem předání Výhry Výherci.
Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky.
Soutěže se mohou účastnit všechny děti ve věku od 0 do 15 let (včetně) s trvalým pobytem na území ČR a se souhlasem svého zákonného zástupce.
V případě podezření ze zneužití jiného konceptu nebo nepravdivého vyplnění přihlášky bude daná přihláška vyřazena ze soutěže.
Děti zaměstnanců Škoda Auto a.s. se mohou soutěže účastnit.
Soutěžící zasláním přihlášky do soutěže poskytuje společnosti Škoda Auto a.s. výlučná, časově, prostorově, množstevně a obsahově neomezená a přenosná práva k využívání všech autorských práv vytvořených soutěžícím v souvislosti s jeho účastí v této soutěži.
Účast vítězů vč. doprovázející osoby na slavnostním předání vozů je podmíněna udělením souhlasu se zachycením podoby dítěte ze strany zákonných zástupců dítěte, jakož i souhlasem se zachycením podoby doprovázející osoby. Vzorový dokument o udělení souhlasu bude zaslán e-mailem účastníkovi.
Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže i bez předchozího upozornění takového účastníka soutěže, který porušil tyto podmínky a pravidla soutěže, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má pořadatel důvodné podezření na porušení těchto podmínek a pravidel soutěže nebo obecně závazných právních předpisů, případně účastníka, který během soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy.
Pořadatel je rovněž oprávněn vyloučit ze soutěže takového účastníka, který se podvodným hlasováním snaží ovlivnit výsledky soutěže.
Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání.
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty.
Výměna cen či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry ani vymáhání výher právní cestou nejsou možné.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek soutěže. V takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách pořadatele https://autoproklauna.skoda-auto.cz.
Pořadatel si vyhrazuje právo dobu či jednotlivé fáze soutěže prodloužit či zkrátit, Soutěž přerušit nebo zrušit, a to i bez udělení výhry a bez poskytnutí náhrad.
Výhry není možné vymáhat soudní cestou ani nárokovat v alternativní podobě.

13. Informace o zpracování osobních údajů

Tímto vám Škoda Auto a.s., jako správce osobních údajů dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679), poskytuje informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováním.
Účel zpracování: Ke zpracování osobních údajů dochází v rámci této činnosti – Pořádání soutěží a zajištění spravedlivého hlasování v hlasovací soutěži.
Oprávnění ke zpracování: Ke zpracování nás opravňuje uzavření smlouvy (tyto pravidla soutěže]).
Kategorie osobních údajů, které zpracováváme: Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Informace o vzájemné komunikaci a interakci a u soutěžících a jejich zákonných zástupců fotografie / videa.
Doba zpracování: Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu jednoho roku od ukončení soutěže.
Zpracovatelé nebo příjemci, kterým osobní údaje můžeme poskytnout: Zpracovatelem osobních údajů je společnost Škoda Auto a.s. a CCL-CONFERENCE CZECHOSLOVAKIA LTD. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.
Zdroj osobních údajů: Osobní údaje získáváme přímo od Vás.
Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem: V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.
Automatizované rozhodování na základě osobních údajů: V rámci tohoto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování.
Ostatní informace: Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.
V rámci zpracování máte následující práva: Přístup ke zpracovávaným osobním údajům, Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů, Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování, Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů, Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce, Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Svá práva můžete uplatnit elektronicky na webové adrese https://www.skoda-auto.cz/…obnich-udaju nebo písemně na adrese Škoda Auto a.s., Data Protection Office, tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, CZ 293 01 Mladá Boleslav (v češtině či angličtině).
V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost Škoda Auto požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.
V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Škoda Auto a.s. na e-mailové adrese dpo@skoda-auto.cz.
Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Škoda Auto a.s. nebo podat stížnost u dozorového úřadu prostřednictvím následujících komunikačních prostředků: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, +420 234 665 111, https://www.uoou.cz/