Pravidla a podmínky pro přijetí díla do soutěže Auto pro Zdravotního klauna 2023

1. Pořadatel soutěže

Škoda Auto a.s. se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332.

2. Název soutěže

Auto pro Zdravotního klauna 2023

3. Téma soutěže

Prostřednictvím dětské kreativity při vybarvování omalovánek (dílo) nápaditě a atraktivně navrhnout vzhled vozu, který Škoda Auto a.s. zapůjčí dobročinné organizaci Zdravotní klaun, o. p. s.. Soutěžící vybarví omalovánku vozu Škoda Enyaq iV na tištěné kartě (bude distribuována ve zdravotnických zařízeních v rámci působností organizace Zdravotní klaun, o. p. s.) či elektronicky on-line. Vítězný návrh bude profesionálně zpracován a aplikován pomocí samolepící fólie na vůz Škoda Enyaq iV.

4. Účastníci soutěže

Soutěž je určena pro všechny děti a mladistvé na území ČR ve věku 0 – 15 let („soutěžící“). Podmínkou účasti v soutěži je souhlas zákonného zástupce soutěžícího.

5. Podávání přihlášek

Přihlášky je možné podávat v období: pondělí 3. 4. 2023 – neděle 30. 4. 2023

UPOZORNĚNÍ: přihlášky doručené pořadateli po 30. 4. 2023 nebudou přijaty do soutěže. Za doručení přihlášky pořadateli se rozumí:

  1. Doručení fyzické varianty prostřednictvím řádně vyplněné tištěné soutěžní karty (omalovánek) na adresu CCL, Na Zástřelu 11/108, Praha 6, 169 00 (předtištěna na obálce) distribuované pro potřeby soutěže vč. souhlasu se zpracováním osobních údajů a souhlasu s užitím díla.
  2. Nahrání elektronické varianty omalovánek prostřednictvím webových stránek autoproklauna­.skoda-auto.cz vč. souhlasu se zpracováním osobních údajů a souhlasu s užitím díla.

6. Podmínky účasti pro fyzickou verzi omalovánek

Dílo, v tomto případě originál soutěžní karty, musí být vybarveno v místech vyznačených k omalování.

Soutěžící mohou libovolně použit jakékoliv výtvarné prostředky – pastelky, fixy, vodové barvy atd. (výtvarné práce s použitím počítačové grafiky, koláže či jiných digitálních prvků budou ze soutěže vyloučeny).

Řádně vyplněná soutěžní karta potvrzená zákonným zástupcem dítěte včetně souhlasu s užitím díla vytvořeného za účelem účasti v soutěži (dále jen „souhlas s užitím díla“), pořádané pořadatelem.

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) pro potřeby soutěže Auto pro Zdravotního klauna 2023.

Nesplnění jedné z výše uvedených podmínek povede ke skartaci doručených materiálů a dotčený tak nebude do soutěže zařazen.

7. Podmínky účasti pro on-line elektronickou verzi omalovánek

Zaslání elektronické verze díla prostřednictvím portálu: autoproklauna­.skoda-auto.cz

Použity mohou být pouze nástroje v rozhraní aplikace webu na portálu: au­toproklauna.sko­da-auto.cz (Další užití jiné počítačové grafiky, či jiných digitálních prvků není dovoleno)

Řádně elektronicky odeslaná registrace díla potvrzená zákonným zástupcem dítěte, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů a souhlasu s užitím díla vytvořeného za účelem účasti v soutěži (dále jen „souhlas s užitím díla“), pořádané pořadatelem.

Nesplnění jedné z výše uvedených podmínek povede k nenávratnému odstranění doručených materiálů a dotčený tak nebude do soutěže zařazen.

8. Fáze soutěže

FÁZE 1 (Podávání přihlášek a registrace do soutěže)

V první fázi budou soutěžící tvořit díla a přihlašovat je. Na výběr mají 2 rovnocenné možnosti – fyzickou „a)“ nebo elektronickou „b)“ verzi díla dle pravidel soutěže. Tato fáze bude uzavřena dle pravidel 30. 4. 2023 ve 23:59.

FÁZE 2 (Výběr 10 nejlepších děl)

V této fázi vybere pořadatelem vybraná porota 10 soutěžních návrhů, tedy finalistů soutěže Auto pro Zdravotního klauna 2023. Tato fáze bude ukončena nejpozději 5. května 2023 zveřejněním vybraných děl na portále autoproklauna­.skoda-auto.cz.

FÁZE 3 (Výběr absolutního vítěze)

Od 5. května 2023 bude na portále autoproklauna­.skoda-auto.cz zveřejněno 10 vybraných soutěžních děl z předcházející fáze a z těchto 10 děl bude vybrán 1 absolutní vítěz celé soutěže. Výběr vítěze provede veřejnost hlasováním:

Pro platné započtení hlasu je nutné ověření hlasujícího skrze potvrzení přes e-mailovou adresu. Při výběru způsobu ověření hlasu bude hlasující vyzván k zaškrtnutí souhlasu k nakládání s osobními údaji hlasujícího. Soutěžní díla budou primárně zveřejněna v náhodném uspořádání. Nedojde tedy k upřednostňování omalovánek, které již nasbíraly nejvíce hlasů. Tato fáze bude ukončena 19. 5. 2023 23:59.

Dílo absolutního vítěze bude po uzavření této soutěže vystaveno na portálu autoproklauna­.skoda-auto.cz a soutěžící bude kontaktován pořadatelem v souvislosti s převzetím cen (stejně tak i ostatní finalisté).

FÁZE 4

Dne 2. června 2023 dojde ke slavnostnímu předání jednoho zapůjčeného elektromobilu Škoda Enyaq iV dobročinné organizaci Zdravotní klaun. Předání se uskuteční ve Zlíně, v rámci akce Den se Škoda Auto na Zlín Film festivalu.

9. Hodnocení

Díla ve fyzické i elektronické verzi budou posuzována pořadateli soutěže a vybraných 10 děl veřejností formou online hlasování na portále autoproklauna­.skoda-auto.cz.

Absolutním vítězem se stane dílo, které získá největší počet hlasů od veřejnosti prostřednictvím hlasování na portále autoproklauna­.skoda-auto.cz.

10. Ceny pro vítěze

Cenou pro vítěze jsou hodnotné dary. Hodnotné ceny budou rozděleny do dvou kategorií: • Dárkové balíčky reklamních předmětů Škoda Auto v hodnotě do 1000 Kč pro všech 10 vybraných finalistů – pro všech 10 finalistů stejné. • Individuální cena pro absolutního vítěze – Apple iPad včetně Apple Pencil

11. Oznámení o výsledcích soutěže

Výsledky soutěže budou zveřejněny na portále autoproklauna­.skoda-auto.cz, po ukončení hlasování veřejnosti 19. 5. 2023. Všichni účastníci soutěže budou informováni pořadatelem soutěže o výsledcích prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného v přihlášce.

12. Další podmínky

Účastník soutěže neplatí žádné registrační poplatky.

Zasláním přihlášky vyjadřuje účastník soutěže souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plnit.

Každý účastník soutěže si hradí veškeré náklady vzniklé v souvislosti s účastí v soutěži sám. Nebezpečí škody na Výhře přechází na Výherce okamžikem předání Výhry Výherci.

Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky.

Soutěže se mohou účastnit všechny děti ve věku od 0 do 15 let (včetně) s trvalým pobytem na území ČR a se souhlasem svého zákonného zástupce.

V případě podezření ze zneužití jiného konceptu nebo nepravdivého vyplnění přihlášky bude daná přihláška vyřazena ze soutěže.

Děti zaměstnanců Škoda Auto  a.s. se mohou soutěže účastnit.

Soutěžící zasláním přihlášky do soutěže poskytuje společnosti Škoda Auto a.s. výlučná, časově, prostorově, množstevně a obsahově neomezená a přenosná práva k využívání všech autorských práv vytvořených soutěžícím v souvislosti s jeho účastí v této soutěži.

Účast vítězů vč. doprovázející osoby na slavnostním předání vozů je podmíněna udělením souhlasu se zachycením podoby dítěte ze strany zákonných zástupců dítěte, jakož i souhlasem se zachycením podoby doprovázející osoby. Vzorový dokument o udělení souhlasu bude zaslán e-mailem účastníkovi.

Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže i bez předchozího upozornění takového účastníka soutěže, který porušil tyto podmínky a pravidla soutěže, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má pořadatel důvodné podezření na porušení těchto podmínek a pravidel soutěže nebo obecně závazných právních předpisů, případně účastníka, který během soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy.

Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty.

Výměna cen či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry ani vymáhání výher právní cestou nejsou možné.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek soutěže. V takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách pořadatele autoproklauna­.skoda-auto.cz.

Pořadatel si vyhrazuje právo dobu či jednotlivé fáze soutěže prodloužit či zkrátit, Soutěž přerušit nebo zrušit, a to i bez udělení výhry a bez poskytnutí náhrad.

Výhry není možné vymáhat soudní cestou ani nárokovat v alternativní podobě.

13. Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů – společnost Škoda Auto a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost Škoda Auto“) – poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci těchto činností:

se zařazením do této soutěže a příslušné evidence soutěžících; se zasíláním informačních zpráv týkajících se této soutěže; s případným zveřejněním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a město (obec) na výherní listině; S vyhotovením reportáže a jiného obrazového záznamu (fotografie, video) ze soutěže a vyhlášení vítězů soutěže; S hlasováním v soutěži.

Oprávnění ke zpracování:

Ke zpracování nás opravňuje přijetí těchto pravidel soutěže Vaší účastí nebo hlasováním v soutěži.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

U soutěžících: jméno, příjmení, věk, fotografie / videa

U zákonných zástupců soutěžících: jméno, příjmení, email, telefonní číslo, fotografie / videa

U hlasujících: email

Doba zpracování:

Vaše osobní údaje zpracováváme do 31.12.2023. Re­portáže podléhají archivaci.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

Agentury zajišťující chod soutěže.

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Osobní údaje soutěžících mohou být zveřejněny.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

  • Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.
  • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  • Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.
  • Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.
  • Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.
  • Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.
  • Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.
  • Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se společností ŠKODA AUTO ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

Elektronicky na adrese:
http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/

Telefonicky na tel. čísle:
800 600 000

Písemně na adrese:
ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost Škoda Auto požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Škoda Auto.

http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/

dpo@skoda-auto.cz

Možnost podání stížnosti

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Škoda Auto nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7